ارتباط با مدیر

ارتباط با مدیر نحوه ارتباط با مدیر چطور به رئیس‌تان بگویید اشتباه می‌کند؟ مدیران و رهبران اشتباه می‌کنند و اشتباهاتی در این سطح، معمولا هزینه‌ی بالایی در بر دارند. اما هر چقدر مدیران قدرت سازمانی بیشتری داشته باشند، کمتر احتمال دارد کارکنان اشتباهات‌ مدیران را به آن‌ها متذکر شوند؛ به …