زبان بدن

زبان بدن زبان بدن چگونه با زبان بدن پیام های مثبتی به مخاطب انتقال دهیم؟ اهمیت زبان بدن از آن جایی مشخص می شود که پژوهشگران طی تحقیقاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که بین 60 الی 90 درصد پیام هایی که به دیگران منتقل می …