ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها

ارتباط ایزو 9001 با سایر استانداردها این استاندارد بین المللی شامل چارچوب توسعه یافته توسط ISO جهت بهبود هماهنگی میان استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت می باشد . این استاندارد بین المللی سازمان را قادر می سازد تا با استفاده از رویکرد فرایندی همراه با چرخه ی PDCA …