افسردگی و خستگی

افسردگی و خستگی افسردگی و خستگی چرا افسردگی موجب احساس خستگی می‌شود؟ افسردگی احتمالا با بروز تغییرات در انتقال دهنده های عصبی مغز مانند دوپامین، نوراپی‌نفرین و سروتونین مرتبط است. این انتقال دهنده های عصبی نقش های مهمی در تنظیم سطوح انرژی، خواب، اشتها، انگیزه و لذت ایفا می کنند.افسردگی …