با مخاطب خود ارتباطی حقیقی بگیرید

با مخاطب خود ارتباطی حقیقی بگیرید     اطلاعات ناقص و نادرست اطلاعات ناقص و نادرست زیادی در مورد برقراری ارتباط با مخاطبان در دسترس همگان قرار دارد،بنابراین برای آنکه درک بهتری از این موضوع داشته باشید بهتر است از طریق کسانی که اطلاعات دست اول در این زمینه دارند …