ارتباطات مشارکت و مشاوره

مشاوره و ارتباطات داخل سازمان برای توضیحات در مورد بند ارتباطات مشارکت و مشاوره متن ذیل را بخوانید: روشهاي ارتباطي در رابطه با اطلاع رساني وضعيت هاي اضطراري شامل حوادث ناشي از کار و بلاياي طبيعي و حريق و …. در روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري تشريح شده …