ارتباطات افقی در سازمان های مختلف

ارتباطات افقی در سازمان های مختلف ساختار ارتباط در یک سازمان به دوگونه تقسیم می‌شود و معمولا روابط بین کارکنان یک سازمان مبتنی بر همین دو روش است؛ یا به شیوه عمودی (رییس-مرئوسی) است و یا به شیوه‌ی افقی.   در روش دوم: کارکنان خود را هم‌سطح یکدیگر می‌بینند و …