تحقیر ارباب رجوع

سیستم های خواجه پرور و تحقیر ارباب رجوع!     تکریم ارباب رجوع در طی سالیان اخیر که مسئله توجه به رضایت ارباب رجوع در سازمانهای دولتی توسط مسئولین عالی نظام تشخیص داده شد؛ منشورهایی چون تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی برای سازمانها ابلاغ شد اما آنچه بعضا در …