کارکنان تان را به ارائه ی پیشنهاد و انتقاد تشویق کنید

کارکنان تان را به ارائه ی پیشنهاد و انتقاد تشویق کنید     ارزش کارکنان کارکنان با ارزش ترین منابع شرکت هستند آنها هر روز در سنگرهای کاری حضور دارند بنابراین خوب میدانند که ایراد کار کجاست،اگر فروش جدیدترین محصول تان راکد است، احتمالا آنها دلیلش را می دانند اگر …