آموزه های مدیریتی در مورد موفقیت

آموزه های مدیریتی در مورد موفقیت به آموزه های مدیریتی در مورد موفقیت توجه بفرمایید:   استخدام افراد ادیسون برای استخدام افراد، ابتدا آن‌ها را به نهار دعوت می‌کرد هنگامی که سوپ را می‌آوردند،دقت می‌کرد و افرادی را انتخاب می‌کرد که پیش از چشیدن سوپ، به آن نمک نمی‌زدند. چشم …