دید و برداشت درونی و بیرونی

دید و برداشت درونی و بیرونی دید و برداشت درونی و بیرونی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: خیلی سال ها قبل ناگزیر شدم بدلیل ضعف چشم هایم از عینک استفاده کنم و هر چند وقت یکبار باید آن را تمیز می کردم تا دنیا را واقعی تر …