اخلاق در کار

اخلاق در کار     “مهم ترین اصل این است که به کسی ضرر نزنی” نخستین بار که مسئولیت یک حرفه ای تعریف شد، ۲۵۰۰ سال پیش بود. در آن زمان بقراط پزشک یونانی، در سوگند خود گفت : ” و بدان که مهمتر از همه اینست که آگاهانه به …