دید و برداشت درونی و بیرونی

دید و برداشت درونی و بیرونی دید و برداشت درونی و بیرونی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: خیلی سال ها قبل ناگزیر شدم بدلیل ضعف چشم هایم از عینک استفاده کنم و هر چند وقت یکبار باید آن را تمیز می کردم تا دنیا را واقعی تر …

آدمهای تعارض گریز

آدمهای تعارض گریز     -برخی افراد وقتی احساس می کنند در مورد آنها با بی انصافی رفتار شده به جای اعتراض، سکوت می کنند. آنها به خودشان می گویند: ” ولش کن، ارزشش را ندارد”، “شر بپا نکن! ” یا ” احساس واقعیت را ابراز نکن”، آنهاعادت دارند علیرغم …