۱۰ اقدامی که نباید هنگام اخراج کارکنان انجام دهید!

۱۰ اقدامی که نباید هنگام اخراج کارکنان انجام دهید!   اخراج کارکنان نه تنها برای کسی که اخراج می‌شود استرس‌زا است، بلکه برای کسی که اخراج می‌کند هم سخت و پرتنش است. فارغ از آنکه چگونه به کارکنان درباره عملکردشان بازخور می‌دهید، هیچ کسی باور نمی‌کند که واقعاً در حال …

تعدیل نیرو چیست؟ آیا با اخراج کارکنان یکی است؟

تعدیل نیرو چیست؟ آیا با اخراج کارکنان یکی است؟ مفهوم تعدیل نیرو تعدیل نیرو درواقع قطع همکاری با برخی از کارکنان است و به معنی اخراج نیست اما مشکل بیکار شدن و دردسرهای بعدی آن، تأثیر بسیار بدی را بر جامعه و فرد خواهد گذاشت اما به‌ طورکلی تعدیل نیرو …