تعدیل نیرو چیست؟ آیا با اخراج کارکنان یکی است؟

تعدیل نیرو چیست؟ آیا با اخراج کارکنان یکی است؟     مفهوم تعدیل نیرو تعدیل نیرو درواقع قطع همکاری با برخی از کارکنان است و به معنی اخراج نیست اما مشکل بیکار شدن و دردسرهای بعدی آن، تأثیر بسیار بدی را بر جامعه و فرد خواهد گذاشت اما به‌طورکلی تعدیل …