بدون تفویض اختیار موثر، نمی توانید مدیریت کنید

بدون تفویض اختیار موثر، نمی توانید مدیریت کنید     مدیران تاثیرگذار باید به کارکنان خود ایمان داشته باشند. موفقیت شما در گرو تمایل به اعتماد به کارکنان برای ایجاد خلاقیت، حل مشکلات و کسب نتایج است،تفویض اختیار مستلزم این است که با رعایت احتیاط، فردی مناسب را برای یک …