شرح وظايف نماینده مدیریت

شرح وظايف نماینده مدیریت در ذيل برخي شرح وظايف و اختيارات نماينده مديريت در سيستم كيفيت آمده است : تدوين خط مشي‌و اهداف سيستم مديريت كيفيت و استانداردهاي مربوطه طراحي نظام مديريت كيفيت در برگيرنده كليه رويه ها و دستورالعملهاي مديريت كيفيت در كل فرآيندها و عمليات شركت اعم از …