تعارض در سازمان

تعارض در سازمان: مفهوم تعارض: تعارض در سازمان یعنی اختلاف کلی، جزئی، واقعی یا احساسی بین نقش ها، اهداف، قصدها و علایق یک یا چند نفر و یا چند گروه. هنگامی که گروه ها با هم برای تحقق یک هدف واحد می کوشند، دشمنی میان آن ها بسیار ناچیز است. …