بر مسائل متمرکز شوید نه اختلافات

بر مسائل متمرکز شوید نه اختلافات   مخالفت ها و اختلاف نظرها گریز ناپذیرند، از این رو یافتن راه های سازنده و مستقیم برای کنترل آنها بسیار مهم است،برای اینکه به شکل سازنده تر به اختلافات بپردازید. به جای تمرکز بر افراد، بر مسائل متمرکز شوید و به صورت مستقیم …