سازمانهای بدون سلسله مراتب

سازمانهای بدون سلسله مراتب تیم‏ های کاربردی‌تری می‌سازند ◊این عقیده که سلسله مراتب تعریف شده و رهبری باصلابت در سازمان،شرکت‌ها را در برابر تهدیدات ایمن می‏کنند و آنها را برای حضور در صحنه رقابت متحد می‌کنند، غلط است. رفتار سازمانی ◊به باور خانم “لیندرد گریر”، استاد رفتار سازمانی در مدرسه …