احساس مالکیت را در خود تقویت کنید

احساس مالکیت را در خود تقویت کنید   در نظر شما ماموریت شغلی چه معنایی دارد⁉ آیا فقط به عنوان یک وظیفه به آن نگاه می کنید⁉ یا اینکه با علاقه و اشتیاق وافر به دنبال تکمیل مسئولیت و ارائه نقش های جدید از خود هستید⁉ حقیقت امر حقیقت اینجاست …