رهبردر حال تصمیم گیری بد برای سازمان

چگونه بفهمیم به عنوان یک رهبردر حال تصمیم گیری بد برای سازمان هستیم؟ چگونه بفهمیم به عنوان یک رهبردر حال تصمیم گیری بد برای سازمان هستیم؟با ما همراه بمانید: پرچم های قرمز برای تصمیم گیری ♦ آیا شما یک رهبر موفق را می شناسید که تصمیمات بدی گرفته است؟ جواب …