شش کلاه تفکر 

شش کلاه تفکر     بخش دوم جهت دادن به توجه روش شش کلاه، در واقع ابزاری است برای جهت دادن به توجه؛ زیرا توجه ما را به جنبه های خاصی از تفکر و نیز نوع خاصی از تفکر هدایت می کند در این مطلب قصد داریم کلاه ها را …