ذخیره احتیاطی ریسک

ذخیره احتیاطی ریسک (Risk Contingency Reserve) : مطالب مربوز به ذخیره احتیاطی ریسک را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:     فرض کنید قصد دارید به یک مسافرت چند روزه بروید که برای آن دو میلیون تومان بودجه ریزی نموده اید. می دانید که ممکن است در طول …