جلب اعتماد مشتری

راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت سوم ۲ – برای خود اعتبار به وجود آورید. انسان به طور طبیعی از چیزهایی که نمی‌شناسد، می‌ترسد. همین ویژگی باعث شد تا در گذشته‌ی دور توسط …

احتمال و ریسک

احتمال و ریسک     Risk Probability & Impact: زوایای مدیریتی ریسک به ترتیب : 1*احتمال وقوع بالا ،تاثیر کم؛لازم است احتمال وقوع انها را کم کنیم اما در صورت وقوع می توان با آنها کنار آمد. 2*احتمال وقوع کم، تاثیر کم؛اغلب می توان آنها را نادیده گرفت. 3*احتمال وقوع …