اجراي سيستم محيط زيستي

اجراي سيستم محيط زيستي     ساختار و مسئوليت ها : مديريت شركت بايد شرايط و امكانات لازم اعم از مسئوليت ها و اختيارات منابع مالي , فني و مهارت هاي لازم جهت اجراي سيستم را فراهم نمايد، در راستاي اجراي سيستم مديريت ارشد شركت بايد نماينده خود را در …