برنامه ريزي كاليبراسيون

برنامه ريزي كاليبراسيون در برنامه ريزي كاليبراسيون و اجراي آن ، موارد زير مورد توجه و دقت قرار گرفته اند: – شناسايي اندازه گيريهاي مؤثر بركيفيت در فعاليتهاي توليد وكنترل كيفيت وتعيين ميزان دقت وصحت مورد نياز آنها و انتخاب ابزار صحيح . –  ايجاد روش مناسب براي كنترل وكاليبره …