مدیریت زمان برای مدیران

نکات مهم مدیریت زمان برای مدیران 1 -ابتدای هفته تمام کارهای مهمی که باید طی هفته انجام شود را بنویسید. حداقل یک کار غیرفوری در فهرستان بنویسید که باعث رشد یا بهبود کارتان می‌شود. 2 -هر روز صبح، ۳ کار مهم آن روز را مشخص کنید. کارهای مهم کارهایی هستند …

اجراي دوره هاي آموزشي

اجراي دوره هاي آموزشي دوره هاي آموزشي در داخل شركت و يا خارج از آن و توسط تاًمين كنندگان خدمات آموزشي با نظارت نماينده مديريت اجرا مي شوند. و نماينده مديريت بويژه در خصوص دوره هايي كه در محل شركت برگزار مي گردد ، هماهنگي هاي اجرايي لازم را به …