اجراي دوره هاي آموزشي

اجراي دوره هاي آموزشي دوره هاي آموزشي در داخل شركت و يا خارج از آن و توسط تاًمين كنندگان خدمات آموزشي با نظارت نماينده مديريت اجرا مي شوند. و نماينده مديريت بويژه در خصوص دوره هايي كه در محل شركت برگزار مي گردد ، هماهنگي هاي اجرايي لازم را به …