برنامه ریزی اجرائی

برنامه ریزی اجرائی       یک برنامه اجرائی چگونگی اعمال استراتژی ها و برنامه اجرائی آن را مشخص می نماید،تام پیترز در کتاب در جست و جوی بهترین ها ادعا کرده است که اجرای طرح یعنی همه چیز بهترین طرح استراتژیک اگر اجرا نشود کاملا بی ارزش است،اجرای موفقیت …