اجازه سوء استفاده از خود

اجازه سوء استفاده از خود این نشانه ها می گویند اجازه سوء استفاده از خود را به دیگران نمی دهید و بسیار برای خودتان ارزش قائلید ۱. خودتان را همانطور که هستید قبول دارید اما نقص هایتان را هم در نظر دارید بعضی ها بویی از ادب نبرده اند و …