نکته های در مورد تصمیم گیری

نکته های در مورد تصمیم گیری     خطاهای تصمیم گیری : 1-نظریه در‌گیری (Involvement Theory) این نظریه بیان می‌کند که وقتی ما از نظر احساسی در وضعیتی درگیر هستیم، تمایل بیشتری به تصمیم گیری احساسی داریم، بنابراین عوامل عقلانی و فکری کمترین اثر را در تصمیم‌گیری ما دارد. با …