اثر پروانه ای در سازمانها

اثر پروانه ای در سازمانها     برای اینکه اثر پروانه‌ای در یک سیستم قابل مشاهده باشد، باید دو ویژگی وجود داشته باشد: سیستم دارای رفتار غیرخطی باشد،وضعیت هر لحظه از سیستم، تابعی از وضعیت لحظه‌ی قبل آن باشد،جدای از مثال‌های مربوط به سیستم‌های پیچیده، با توجه به تجربیات خودمان …

اثر پروانه ای چیست

اثر پروانه ای چیست اثر پروانه ای چیست  حال باید دید چه عاملی باعث می شود یک کارمند از روی بی تفاوتی با مشتری برخورد کند؟ باید به عقب برگردیم و تصمیم خود برای استخدام این کارمند را مورد بررسی مجدد قرار دهیم، شاید او کارمند از نوعی که مورد …