کارایی و اثربخشی

کارایی و اثربخشی دو مفهوم کلیدی در مدیریت کارایی و اثربخشی دو مفهوم کلیدی در مدیریت را در متن زیر دنبال بفرمایید:   در ادبيات مديريت، اثربخشي را انجام كارهاي درست و كارايي را انجام درست كارها تعريف كرده اند. مفهوم اثربخشي در درون مفهوم كارايي جا دارد. كارايی (EFFICIENCY) …

اثر بخشی و کارایی

برای رسیدن به اثر بخشی و کارایی در شرکت نیاز به عارضه یابی   اثربخشی (انجام کارهای درست) بررسی درصد تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای ارزیابی اثربخشی 1- آیا فعالیتهای شرکت در راستای تحقق اهداف صورت گرفته است؟ 2- آیا اهداف شرکت در زمان مقرر محقق شده اند؟ …

تعریف اثربخشی و کارایی

تعریف اثربخشی و کارایی: به گفته پیتر دراکر هیچ چیز در این دنیا بیهوده تر از درست انجام دادن کاری که اساسا نباید انجام شود نیست؛ در واقع این موضوع این مفهوم را می رساند که پیش از آنکه به درست انجام دادن کار فکر کنیم (کارایی) باید به پیدا …