اثر بخشی برنامه ریزی

اثر بخشی برنامه ریزی: اثر بخشی برنامه ریزی شامل موارد زیر است : 1- تقدم زمانی فعالیت ها  برنامه ریزی باید به گونه ای انجام شود که اجزا آن هم از حیث محتوا و فعالیت های پیش بینی شده و هم از حیث تقدم و تاخر زمانی هماهنگ باشند زیرا …