آثار تولید بدون کارخانه

آثار تولید بدون کارخانه به طور کلی آثار اقتصادی کسب و کارهای مبتنی بر تولید بدون کارخانه را می توان در افزایش تولید کالا و خدمات (تولید ناخالص ملی) و میزان اشتغال (کاهش نرخ بیکاری) برشمرد؛ در زمینه کسب و کار نیز با توجه به کاهش هزینه سرمایه گذاری، امکان …