تیم کوک

سخنرانی آقای تیم کوک سخنرانی آقای تیم کوک را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   وقتی استیو مریض شد، من به زور به خودم قبولانده بودم که بهتر می شود. نه تنها فکر می کردم زنده خواهد ماند، بلکه باور داشتم که سالها بعد از مرگ من هم …