اهداف و اقدامات را برای تیمتان شفاف کنید

اهداف و اقدامات را برای تیمتان شفاف کنید     برخی زمانها به دلیل عدم تفهیم صحیح هدف نهایی، همچنین بی توجهی و بازخورد ندادن به اعضای تیم، آنها درباره مقصد نهایی دچار تردید می شوندپیشنهاد میکنم برای جلوگیری از این موضوع سه راهکار زیر را در پیش بگیرید: تصور …