ابزار تفکر سستمی

ابزار تفکر سستمی     تقویت تفکر سیستمی یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت افزایش مهارت در نگرش به پدیده ها و تقویت تفکر سیستمی آشنایی با مفاهیم تفکر سیستمی است در زیر برخی از این مفاهیم به طور کلی تعریف شده‌اند: 1- ارتباط و همبستگی (Interconnectedness) برای ایجاد تفکر …