بازخورد ابزاری برای یادگیری

بازخورد ابزاری برای یادگیری بازخورد ابزاری برای یادگیری می باشد لذا متن زیر را با دقت دنبال بفرمایید:   ‎ توجه به نکات زیر مي تواند از بازخورد ابزاری براي ياد گيري افراد ساخته و به آنها در پيشگيري از خطاها کمک خواهد کرد: 1- فقط وقتی اشتباهات كاركنان را …