ابزار اصلی کنترل کیفیت

ابزار اصلی کنترل کیفیت نمودار علت و معلول: برخی از علل ممکن برای یک اثر یا مشکل را شناسایی می کند و نظرات حاصل از آن ها را به بخش های مناسب تقسیم بندی می کند. برگه بازرسی: فرم ساختاری و آماده به منظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل …