هفت مدل ذهنی در رابطه با ناتوانی‌های یادگیری

هفت مدل ذهنی در رابطه با ناتوانی‌های یادگیری هفت مدل ذهنی در رابطه با ناتوانی‌های یادگیری را در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) من یعنی شغلم؛ این نوع بیماری ذهنی که در علم روانشناسی، آن را بحران شخصیت می‌نامند،انسان را در محدوده دانش تخصصی خود محصور می‌کند و او را …