سیستم اقتصادی چیست؟

سیستم اقتصادی چیست؟ سیستم اقتصادی چیست؟ یک کشور به طرق مختلی بر مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد . فرهنگ کشور ارتباط نزدیکی با سیستم اقتصادی آن کشور است و این دو سیستم انگیزه های لازم برای توسعه سرمایه انسانی را فراهم میسازد . در سیستم های اقتصادی سوسیالیست به …

آینده منابع انسانی

آینده منابع انسانی را می توان در ترندهای زیر جستجو نمود: 1. انجام مدیریت منابع انسانی بدون منابع انسانی ◊اگر چه در قبل بحث عمدتاً در مورد توسعه عملکرد و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی (HRM) بوده است،در طول سال های گذشته،بسیاری از موارد در مورد عملکرد HRM تغییر کرده …