آینده منابع انسانی

آینده منابع انسانی را می توان در ترندهای زیر جستجو نمود: 1. انجام مدیریت منابع انسانی بدون منابع انسانی ◊اگر چه در قبل بحث عمدتاً در مورد توسعه عملکرد و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی (HRM) بوده است،در طول سال های گذشته،بسیاری از موارد در مورد عملکرد HRM تغییر کرده …