مهربان باشيم

آیا می‌توانیم به خودمان مهربان باشيم؟ آیا می‌توانیم به خودمان مهربان باشيم؟با ما همراه باشید:   امروزه در علم روانشناسی بحث “اعتمادبه‌نفس” جای خود را به “شفقت به خود” داده است در مورد اعتمادبه‌نفس لازم است خود را با دیگران مقایسه کنیم، باید در مسابقه‌ای که زندگی ترتیب داده نسبت …

صلاحیت و آگاهی

متن زیر اطلاعاتی در مورد صلاحیت و آگاهی در سیستم مدیریت محیط زیست را ارائه می نماید: صلاحیت سازمان باید: الف( صلاحیت لازم فرد) افراد(  تحت کنترل سازمان فعالیت می نماید)ند( و بر عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی آن و توانایی آن در برآورده کردن الزامات تطابقی اثرمیگذارد)ند( را تعیین کند. …