صلاحيت ، آگاهي و آموزش

صلاحيت ، آگاهي و آموزش فرآيند تشخيص نيازهاي آموزشي و ارائـه آموزشهاي لازم به افرادي كه مستقيماً در كاركرد نظام مديريت يکپارچه موثرند در  سازمان مكتوب و به مرحله اجراء گذاشته شده است. كاركناني كه فعاليتهاي آنان بر كيفيت پروژه ها و جنبه های زيست محيطی فعاليتها/ پروژه ها و خدمات …