HACCP

آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی: HACCP    از حروف اول واژه ‌هاي عبارت Hazard Analysis Critical Control Point به معني تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني » تشكيل شده است و در سالهاي اخير كاربرد فراواني يافته است . مدت زيادي است كه HACCPدر صنايع غذايي مطرح شده …