آموزه های مدیریتی(هدف)

آموزه های مدیریتی(هدف)     پاول جی توماس تا زمانی که فکر و اندیشه ات به یک هدف متصل نباشد هیچ دستاورد هوشمندانه ای نصیبت نخواهد شد‼️هیچ چیزی به اندازه یک هدف با ارزش نمی تواند به انسان انگیزه و اشتیاق دهد، برای اینکه بتوانی از قدرت افکار و اندیشه …