روش‌هاي اجرايي مدون

روش‌هاي اجرايي مدون نحوه آماده سازی روش‌هاي اجرايي مدون در زیر بیان شده است ساختار و فرمت ساختار و فرمت روش‌هاي اجرايي مدون (نسخ كاغذي يا رسانه‌هاي الكترونيكي) بايستي به صورت متن، نمودارهاي گردش کار، جداول يا تركيبي از آن‌ها و يا هر روش ديگري كه متناسب با نيازهاي سازمان باشد، …