آماده سازی سخنرانی

نکته کلیدی برای آماده سازی سخنرانی     زبان بدن راحت باشیدوساده صحبت کنید،شما و پیامتان در واقع یک چیز هستید!اگر مخاطبان شخصیت شما را به عنوان سخنران باور نداشته باشند، در مقابل پیامتان مقاومت می کنند و به آن گوش نمی دهند؛ به همین سادگی… بی شک زبان بدن …