آماده سازی سریع در تولید

آماده سازی سریع در تولید آماده سازی سریع در تولید اآماده سازی سریع در تولید  :ین رویكرد معتقد است که زمان آماده سازي ماشین منشا اصلی کلیه اتلاف ها می باشد و می تواند و باید کاهش یابد . اثر کاهش زمان آماده سازي را می توان اینطور بیان کرد …