آرتور شوپن‌هاور فيلسوف

آرتور شوپن‌هاور فيلسوف معروف می گوید: آرتور شوپن‌هاور فيلسوف معروف می گوید:با ما همراه بمانید: ◊«تمام حقايق سه مرحله را طي مي‌كنند: مرحله‌ي اول استهزاء و تمسخر است. سپس مرحله‌ي مخالفت شديد قرار دارد و در پايان، آن حقيقت به عنوان اصل بديهي پذيرفته مي‌شود» جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان …